Produção Acadêmica

Li Peilin, Gorshkov, M. K., Scalon, C., & Sharma, K. L.(Ed.). Handbook on social stratification in the BRIC countries: change and perspective. World Scientific, 2013. Obtenha aqui.


Dwyer, T., Zen, E. L., Weller, W., JIU Shuguang, & GUO Kaiyuan. (Orgs). Jovens Universitários em um Mundo em Transformação: uma pesquisa sino-brasileira. 2016. Ipea. Acesse aqui.


Dwyer, T., Gorshkov, M. K., Modi, I., LI Chunling, & Mapadimeng, M. S. (Eds). Handbook of the Sociology of Youth in BRICS Countries. World Scientific, 2018. Obtenha aqui.

Li Chunling & Dwyer, T. (eds) Youth and Social Development: A Comparison Between China and Brazil. Pequim, Social Sciences Academic Press, 2021.


JIU, S: GUO, K: Dwyer, T.; Zen. L. e Weller, W. Bian Ge Shi Jie Zhong De Da Xue Sheng – Zhong Guo, Ba Xi Bi Jiao Yan Jiu, Pequim, Social Sciences Academic Press, 2016.

LI Peilin (editor geral), Gorshkov, M. K., Scalon, C., Sharma, K. (orgs) Jin Zhuan Guo Jia She Hui Fen Ceng: Bian Qian Yu Bi Jiao. Pequim, Social Sciences Academic Press. 2011.  

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close